Urbanizem

Urbanizem

Urbanizem

URBANISTIČNI DEL PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA GRADBENO DOVOLJENJE

Dokumentacija predstavlja del projekta, ki ga je pred spremembo zakona obravnavala Lokacijska dokumentacija in je sestavni del projekta za gradbeno dovoljenje.

Opravljamo postopek, ki zajema:
– pridobitev lokacijske dokumentacije
– pridobitev katastra (mapna kopija)
– pridobitev vpisa parcele v zemljiško knjigo
– izdelavo digitalnega geodetskega posnetka terena
– izdelavo urbanističnega dela projekta
– pridobitev vseh potrebnih projektnih pogojev in kasneje soglasji

NAČRT PARCELACIJE

Načrt parcelacije je potreben pri razdelitvi parcele na enega ali več delov. Poizdelanem načrtu parcelacije poskrbimo, da se načrt prenese v naravo, kjer se izvede
vzpostavitev novega stanja – zakoličba parcel.

URBANISTIČNA ZASNOVA OBMOČIJ

Predstavlja izvedbo urbanistične zasnove na večih parcelah ali eni večji z zasnovo notranje prometne in komunalne zasnove. Urbanistična zasnova je predhodni del
projektne dokumentacije in služi za dialog z občino in investitorjem.

URBANISTIČNA PREVERITEV VMESTITVE OBJEKTA V PROSTOR

Dokumentacija je namenjena »problematičnim« conam ali objektom, ki ne ustrezajo vsem smernicam, ki so podane s strani upravnega organa ali pa predpisane v
prostorsko ureditvenih pogojih PUP. Dokumentacija je namenjena ugotavljanju sprejemljivosti predlagane gradnje.

ZAZIDALNI NAČRTI

Zazidalni načrt je urbanistična ureditev večjega območja. Zazidalni načrt zajema usklajevanje vseh lastnikov obravnavanih parcel, zasnovo prometne in komunalne
infrastrukture ter tesno sodelovanje z občino v kateri se izvaja zaradi uskladitve s širšimi plani.

Share post: