Nadzor Gradnje

Nadzor Gradnje

Nadzor Gradnje

Nadzor nad izvajanjem gradbeno-obrtniških in instalacijskih del, ki ga določa Zakon o graditvi objektov (kontrola kvalitete izvajanja del in vgrajenih
materialov, kontrola skladnosti s projektno dokumentacijo, dogovorjenim časovnim načrtom in finančnim planom, sodelovanje pri tehničnem pregledu objekta in pri
njegovem končnem prevzemu).

Strokovni nadzor obsega sledeče aktivnosti:
– Preverjanje gradnje po predhodno izdelanih izvedbenih načrtih in projektom za gradbeno dovoljenje.
– Organizacija zakoličbe objekta
– Uvedba izvajalca v delo
– Kontrola kvalitete izvedbe
– Kontrola kvalitete vgrajenih materialov
– Kontrola rokov in porabe finančnih sredstev
– Tolmačenje dokumentacije izvajalcu
– Obdelava obračunskih situacij in računov
– Sodelovanje pri organizaciji in pridobivanju kontrolnih meritev in pregledov pooblaščenih institucij pred izvedbo tehničnega pregleda
– Pregled in preverjanje potrebnih dokumentov, atestov, certifikatov za izdelke in materiale, vgrajene v objekt
– Organizacija izdelave geodetskega posnetka
– Organizacija in sodelovanje pri končnem obračunu z izvajalci del
– Organizacija primopredajne in obračunske dokumentacije med izvajalcem in investitorjem
– sprotno usklajevanje na gradbišču, spremembe gradnje (materiali)
– preverjanje ponudb za izdelavo določenih faz gradnje
– tehnično svetovanje investitorju

Share post: