Proarhing doo

Arhitekturni biro Proarhing

 

Proarhing je podjetje z dolgoletetnimi izkusnjami na podrocju projektiranja, inženiringa in tehničnega svetovanja.

Naša ekipa prevzame vse, od ideje in koncepta do realizacije.

Verjamemo v tradicije in jih vključimo v naše inovacije.

Vsi naši projekti vključujejo edinstveno umetniško podobo in funkcionalne rešitve.

Naročnik je duša projekta.

Naš glavni cilj je ponazoriti svoje vrednote in individualnost skozi oblikovanje.

Storitve

Projektiranje

V podjetju izdelujemo vse vrste projektne dokumentacije:
– idejna zasnova (IZP)
– idejni projekt (IP)
– projekti za gradbeno dovoljenje (DGD)
– projekt za izvedbo (PZI)
– projekt izvedenih del (PID)
– projekt o obratovanju in vzdrževanju objekta (POV)
– projekti za adaptacijo in rekonstrukcijo
– projekte za legalizacijo objektov
– projekte za odstranitev oz. za rušenje objekta

Oblikovanje se pojavi tako pri zasnovi zunanje podobe kot interierja objekta. Spomočjo programske opreme lahko naredimo objekt popolnoma realen, uporabimo
vse predvidene materiale in ga tudi umestimo v predvideno lokacijo (fotomontaža). Pri zasnovi interierja se glede na dogovor lahko izdela oprema po želji, ki se jo
najprej izdela virtualno. Oblikovanje individualnih objektov je prilagojeno vsaki posamezni stranki in skupaj določimo nivo obdelave.

ARHITEKTURNO OBLIKUJEMO:

-individualne stanovanjske objekte,
-poslovne objekte,
-gostinske lokale,
-javne objekte,
-kmetijsko gospodarske objekte,
-počitniške objekte,
-pomožne objekte (garaže, drvarnice, lope,…)

Pri projektih za gradbeno dovoljenje v imenu naročnika pridobivamo tudi vsa potrebna soglasja in mnenja pristojnih organizacij. Pridobimo tudi geodetski posnetek
obravnavane parcele.

Za vsak objekt izdelamo elaborat gradbene fizike, ki obravnava vse vgrajene materiale. Preko naših zunanjih partnerjev pa uredimo še Načrt gradbenih konstrukcij, Načrt strojnih instalacij, Načrt elektro instalacij, vse komunalne priključke (elektro priključek, telefonski priključek, komunalni priključek, vodovodni priključek, plinski priključek,…), skratka vse kar je potrebno za pridobitev gradbenega dovoljenja in tudi same izvedbe gradnje.

 

Svetovanje in Inzeniring

Svetovanje in pomoč investitorjem pri realizaciji projekta – investicije od začetka ideje do uporabnega dovoljenja.

Celotnem spektru svoje dejavnosti nudimo svojim strankam strokovno pomoč ternasvete:
– Svetovanje s področja pridobivanja projektne dokumentacije
– Vodenje upravnih postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja
– Zakonodaja
– Energetsko svetovanje
– Gradbeni nadzor
– Strokovni nadzor
– Projektantski nadzor
– Pri izbiri materialov za gradnjo ali opremo
– Barvno svetovanje
– Svetovanje pri izboru izvajalcev za posamezna dela
– Preverjanje pravnega stanja nepremičnine
– Ogled nepremičnine
– Svetovanje pri določitvi cen nepremičnin

Nadzor Gradnje

Nadzor nad izvajanjem gradbeno-obrtniških in instalacijskih del, ki ga določa Zakon o graditvi objektov (kontrola kvalitete izvajanja del in vgrajenih
materialov, kontrola skladnosti s projektno dokumentacijo, dogovorjenim časovnim načrtom in finančnim planom, sodelovanje pri tehničnem pregledu objekta in pri
njegovem končnem prevzemu).

Strokovni nadzor obsega sledeče aktivnosti:
– Preverjanje gradnje po predhodno izdelanih izvedbenih načrtih in projektom za gradbeno dovoljenje.
– Organizacija zakoličbe objekta
– Uvedba izvajalca v delo
– Kontrola kvalitete izvedbe
– Kontrola kvalitete vgrajenih materialov
– Kontrola rokov in porabe finančnih sredstev
– Tolmačenje dokumentacije izvajalcu
– Obdelava obračunskih situacij in računov
– Sodelovanje pri organizaciji in pridobivanju kontrolnih meritev in pregledov pooblaščenih institucij pred izvedbo tehničnega pregleda
– Pregled in preverjanje potrebnih dokumentov, atestov, certifikatov za izdelke in materiale, vgrajene v objekt
– Organizacija izdelave geodetskega posnetka
– Organizacija in sodelovanje pri končnem obračunu z izvajalci del
– Organizacija primopredajne in obračunske dokumentacije med izvajalcem in investitorjem
– sprotno usklajevanje na gradbišču, spremembe gradnje (materiali)
– preverjanje ponudb za izdelavo določenih faz gradnje
– tehnično svetovanje investitorju

Urbanizem

URBANISTIČNI DEL PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA GRADBENO DOVOLJENJE

Dokumentacija predstavlja del projekta, ki ga je pred spremembo zakona obravnavala Lokacijska dokumentacija in je sestavni del projekta za gradbeno dovoljenje.

Opravljamo postopek, ki zajema:
– pridobitev lokacijske dokumentacije
– pridobitev katastra (mapna kopija)
– pridobitev vpisa parcele v zemljiško knjigo
– izdelavo digitalnega geodetskega posnetka terena
– izdelavo urbanističnega dela projekta
– pridobitev vseh potrebnih projektnih pogojev in kasneje soglasji

NAČRT PARCELACIJE

Načrt parcelacije je potreben pri razdelitvi parcele na enega ali več delov. Poizdelanem načrtu parcelacije poskrbimo, da se načrt prenese v naravo, kjer se izvede
vzpostavitev novega stanja – zakoličba parcel.

URBANISTIČNA ZASNOVA OBMOČIJ

Predstavlja izvedbo urbanistične zasnove na večih parcelah ali eni večji z zasnovo notranje prometne in komunalne zasnove. Urbanistična zasnova je predhodni del
projektne dokumentacije in služi za dialog z občino in investitorjem.

URBANISTIČNA PREVERITEV VMESTITVE OBJEKTA V PROSTOR

Dokumentacija je namenjena »problematičnim« conam ali objektom, ki ne ustrezajo vsem smernicam, ki so podane s strani upravnega organa ali pa predpisane v
prostorsko ureditvenih pogojih PUP. Dokumentacija je namenjena ugotavljanju sprejemljivosti predlagane gradnje.

ZAZIDALNI NAČRTI

Zazidalni načrt je urbanistična ureditev večjega območja. Zazidalni načrt zajema usklajevanje vseh lastnikov obravnavanih parcel, zasnovo prometne in komunalne
infrastrukture ter tesno sodelovanje z občino v kateri se izvaja zaradi uskladitve s širšimi plani.

Kontakt:

  • Proarhing d.o.o.
  • Opekarska cesta 13b
  • 1000 Ljubljana, Slovenija
  • Tel.:          +386 1 429 21 78
    Fax.:         +386 1 429 21 77

Kako do nas: